Pedai Oy  |  julia@pedai.fi  |  041 505 2188  |  Etusivulle >>

Täydennyskoulutukset opettajille

Pedai-opettajien-koulutus4

Vuorovaikutus voimavaraksi

Sosiaaliset ongelmat ja kiihtyvän muutostahdin synnyttämä epävarmuus haastavat yhteiskunnan toimintamalleja. Syrjäytymisen, osattomuuden ja vastakkainasettelun ehkäisemiseksi tarvitaan kipeästi yhteisöllisyyttä: kohtaamisen, läsnäolon ja yhteistyön taitoja. Sosioemotionaaliset taidot ja psyykkisesti turvallinen ympäristö lisäävät hyvinvointia ehkäisten yksilö- että yhteisötason ongelmia. Tutkitusti oppimisympäristön hyvä ilmapiiri vähentää käytös- ja tunneoireita, edistää akateemista suoriutumista sekä johtaa opettajien parempaan pysyvyyteen (Patalay et al, 2020; Thapa et al, 2013).

Järjestämme opettajille prosessikoulutuksia, joissa opitaan tunne- ja vuorovaikutustaidoista tutkimukseen perustuvan tiedon ja sitä elämyksellisesti peilaavan toiminnan kautta. Koulutuksessa tutkitaan keskinäisiä vuorovaikutussuhteita sekä omaa mielensisäistä maailmaa. Huomio kiinnitetään erityisesti hyväksyvään ja arvostavaan kohtaamiseen sekä toisten tukemiseen vastavuoroisesti. Osallistujat saavat käytännöllisiä menetelmiä, joilla vahvistetaan sekä kollegoiden että oppijoiden keskinäistä luottamusta, yhteyden kokemusta sekä avoimuutta muutokselle.

Alla lisätietoa koulutuksista. Ilmoittautumiset kaikkiin koulutuksiin aukeaa pe 2.8.2024 klo 12.00 ja päättyy 22.8. klo 23.59. 

YHTEISÖLLISEN TOIMINTAKULTTUURIN JOHTAMINEN

VERKKOKOULUTUS

Osallistujat saavat keinoja rakentaa luottamusta ryhmässä sekä edistää yhteisöllistä oppimista ja yhdenvertaisuutta. Toiminnassa on teoreettisena että käytännöllisenä lähtökohtina muun muassa holistinen ihmiskäsitys, psykologisen turvallisuuden periaatteet sekä traumasensitiivinen työote. Muita keskeisiä teemoja ovat muun muassa arvostuksen psykologia, empaattinen kohtaaminen, luova yhteiskehittäminen, dialogisuus ja osallistava johtajuus. Verkkokoulutuksessa otetaan huomioon verkkopedagogiikka sekä etäyhteyksin toteutettu toiminnallisuus, mutta samalla annetaan ohjausta menetelmien soveltamiseen lähityöskentelyssä.

KOHDERYHMÄ
Kokonaisuus on erityisesti suunnattu rehtoreille, johtajille ja tiiminvetäjille varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa, mutta on avoin muillekin opettajille samoilla koulutusasteilla. Osallistujan tulee olla virka- tai työsuhteessa opettajana ja työskennellä tällä hetkellä opettajana. Koulutukseen otetaan enintään 24 osallistujaa / koulutus. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

KOULUTUKSEN RAKENNE
Kyseessä on prosessikoulutus, johon ilmoittautuessaan osallistuja sitoutuu osallistumaan sen kaikkiin osa-alueisiin. Koulutus sisältää seuraavat osa-alueet:

  • Lähiopetusta verkossa on kuusi kertaa (à 2h), noin kahden viikon välein
  • Nimetyn sparrausparin kanssa viisi tapaamiskertaa (à noin 1h) verkkokoulutuskertojen välissä
  • Pedagogiset kokeilut omassa työssä ja raportointi toteutuksista
  • Kokemuspäiväkirjan kirjaamista

HINTA
Opetushallitus rahoittaa hanketta, joten koulutukset ovat maksuttomia osallistujille. Hanke ei kuitenkaan korvaa mahdollisia matkustus-, majoitus- tai sijaiskuluja.

KOULUTTAJA
Kouluttajana toimii Julia Petäjä (FM)

AIKATAULU
Koulutuksen verkkolähiopetuskerrat toteutetaan iltapäivisin, jolloin osallistujan on mahdollista yhdistää koulutus muun työpäivän oheen. Koulutuksia järjestetään samansisältöisenä kaksi kertaa: yksi syksyllä 2024 ja yksi keväällä 2025. Ethän ilmoittaudu molempiin koulutuksiin, vaan ainoastaan toiseen. Ilmoittautuminen on sitova.

SYKSYN 2024 KOULUTUSKOKONAISUUS

Kaikille yhteiset koulutuskerrat verkossa:
TO 12.9.2024 klo 16-18
TO 26.9.2024 klo 16-18
TO 10.10.2024 klo 16-18
TO 31.10.2024 klo 16-18
TO 14.11.2024 klo 16-18
TO 28.11.2024 klo 16-18

(Linkki aktivoituu 2.8.2024 klo 12)

KEVÄÄN 2025 KOULUTUSKOKONAISUUS

Kaikille yhteiset koulutuskerrat verkossa:
TO 30.1.2025 klo 14-16
TO 13.2.2025 klo 14-16
TO 27.2.2025 klo 14-16
TO 13.3.2025 klo 14-16
TO 27.3.2025 klo 14-16
TO 10.4.2025 klo 14-16

(Linkki aktivoituu 2.8.2024 klo 12)

OSANA - Menetelmiä itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen opetustyössä

LÄHIKOULUTUS

Koulutuksella luodaan inklusiivista toimintakulttuuria, joka ehkäisee eriarvoistumista, kiusaamista ja syrjäytymistä. Koulutuksilla kehitetään opettajien itsetuntemusta, kykyä tunnistaa osin alitajuisia toimintamalleja sekä tarjotaan käytännöllisiä menetelmiä kasvattaa oppijoiden itsetuntoa, osallisuutta sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Toiminnallisissa menetelmissä tarkastellaan vuorovaikutuksessa syntyviä välittömiä reaktioita omana itsenä mutta myös fiktiivisten simulaatioiden kautta.

Elämyksellinen ja kokemuksellinen oppiminen tuottaa tehokkainta siirtovaikutusta opettajan omaan työhön ja arjen kohtaamisiin. Kaikki opintojaksot käytyään opettajalle on kehittynyt laaja-alaista vuorovaikutusosaamista, joustavuutta toimia epävarmoissa ja muuttuvissa tilanteissa sekä taitoa ratkaista inhimillisesti sosiaalisia ongelmia. Toteutus antaa myös näkökulmia yhteisopettajuuteen ja oman opetustyön vahvistamiseen yhteiskehittämisen keinoin.

KOHDERYHMÄ
Osallistujan tulee olla virka- tai työsuhteessa opettajana varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa ja työskennellä tällä hetkellä opettajana. Koulutus sopii kaikille opettajille opetettavista aineista riippumatta.

Koulutukseen otetaan enintään 24 osallistujaa / koulutus. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

KOULUTUKSEN RAKENNE
Kyseessä on prosessikoulutus, johon ilmoittautuessaan osallistuja sitoutuu osallistumaan sen kaikkiin osa-alueisiin. Koulutus sisältää lähiopetuspäivien lisäksi oppimiskokonaisuuden suunnittelun ja toteuttamisen sekä verkkotyöskentelyä ja kokemuspäiväkirjan kirjaamista lähiopetuskertojen välissä.

HINTA
Opetushallitus rahoittaa hanketta, joten koulutukset ovat maksuttomia osallistujille. Hanke ei kuitenkaan korvaa mahdollisia matkustus-, majoitus- tai sijaiskuluja.

KOULUTTAJAT
Julia Petäjä (FM) ja Kaisa Kokko-Palmer (KM).

KEVÄÄN 2025 KOULUTUSKOKONAISUUS HELSINGISSÄ

Kaikille yhteiset koulutuskerrat verkossa:
PE-LA 7.-8.2.2025, molempina päivinä klo 9-16
PE-LA 7.-8.3.2025, molempina päivinä klo 9-16
PE 4.4.2025 klo 9-16

(Linkki aktivoituu 2.8.2024 klo 12)

SYKSYN 2025 KOULUTUSKOKONAISUUS JYVÄSKYLÄSSÄ

Aikataulut ja ilmoittautumisajankohta selviää myöhemmin.

(Viestimme asiasta viimeistään keväällä 2025.)

Palautetta aiemmista koulutuksista:

“Aivan upea ja uusia ideoita ja näkökulmia tarjoava koulutus, jolle toivoisin mahdollisimman monen osallistuvan.”

“Koulutus on rakennettu hienosti ja asiantuntevasti, jossa monet eri tasot lähestyä asioita ja ilmiöitä toteutuvat. Osallistuvat ja toiminnalliset harjoitteet, oma kokemus ja sen reflektointi, keskustelu sekä asioiden sitominen teoreettiseen viitekehykseen hyödyntäen viimeisimpiä tutkimustietoa toteutuvat kaikki erinomaisesti tässä koulutuksessa. Suosittelen koulutusta ehdottomasti. Koulutus on paras täydennyskoulutus, jonka olen työurani aikana käynyt.”

”Koulutus, joka jätti jäljen. Lisäsi elämäniloa, itseni hyväksymistä ja armollisuutta itseäni ja toisia kohtaan. Huippukurssi!”

”Koulutus on ollut kerta kaikkiaan loistava! Ohjaajat ovat taitavia ja läsnäolevia ja heidän työskentelystä turvallisen ilmapiirin luomiseen sain itselle paljon vinkkejä. Opettajan on tärkeä saada kokea itse, miten ilmapiiri vaikuttaa omaan oppimiseen ja motivaatioon. Lisäksi käytännön harjoitusten kautta saa ihan eri tavalla oivalluksia kuin pelkästä keskustelusta. Jos kaikkiin koulujen työyhteisöihin ja luokkiin saisi näitä oppeja sovellettuna, olisi varmasti innostuneempia opettajia ja hyvinvoivia oppilaita, ja vähemmän kiusaamista. Niin koulutuksen aiheet kuin työskentelytavat olisivat tärkeä osa jokaisen opettajan työkalupakkia.”

Palautetta etäkoulutuksesta:

”Tämä on koulutus, johon toivoisin jokaisen kasvatus- ja ohjausalan ammattilaisen pääsevän. Suurella ammattitaidolla vedetyt koulutuspäivät, sisällöllisesti rikkaat ja ammatillisesti rikastuttavat. Jokaisen koulutuspäivän jälkeen tuumin, että juuri tätä meidän kansakunta, lapset ja nuoret tarvitsevat tässä maailmanajassa! Upeasti loihdittu toteutus, vaikka kaikki tapahtuikin Zoomin välityksellä!”

”Aivan huippu! Sisältö ja toteutus oli mietitty erittäin hyvin kohderyhmää ajatellen. En muista, milloin olisi ollut näin kattavat ja hienosti toisiaan täydentävät työskentelytavat missään koulutuksessa. Ja eri koulutuksia on 25 vuoden aikana nähty paljon.”

Opetushallitus rahoittaa hanketta, joten koulutukset ovat maksuttomia osallistujille.

Pedai Oy  |  julia@pedai.fi  |  041 505 2188  |  Etusivulle >>